Điều khoản sử dụng

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà.
 • Thông tin giao dịch: chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện với chúng tôi.
 • Thông tin kỹ thuật: địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và lịch sử duyệt web.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ: để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Cải thiện dịch vụ: để phân tích và cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Tiếp thị: để gửi thông tin khuyến mãi và cập nhật về sản phẩm, dịch vụ mới.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ trong các trường hợp sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Yêu cầu pháp lý: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nếu được yêu cầu bởi luật pháp hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, và truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền thông qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền:

 • Truy cập: yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.
 • Chỉnh sửa: yêu cầu chỉnh sửa thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Xóa: yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức.